Oslo-Gebiet  -  Ganggestein  -  Camptonit

   1  
Camptonit  
   Camptonit,
   Brandbukampen, E-Hang,
   50 m oberhalb der Sprungschanze
   Gang (0,5m Ø) im Silur
   leg. K.-D. Meyer 1972
   Geozentrum Hannover
   auf der Karte: Nr. 2a
 
   2
  Camptonit
Camptonit
Camptonit, Straßenaufschluss an R 4, SE des Jaren(vatnet),
leg. K.-D. Meyer 1972, Geozentrum Hannover      auf der Karte: Nr. 9
       
    3 
      Camptonit
 
   S
ølvsberget, S-Gipfel
   leg. K.-D. Meyer 1972,
   Geozentrum Hannover
   auf der Karte: Nr. 5a
 
   4 
Camptonit  
   Camptonit,
   Sølvsberget, S-Gipfel
   leg. K.-D. Meyer 1972,
   Geozentrum Hannover
   auf der Karte: Nr. 5 

 
   5 
Camptonit 

   Camptonit
   ca. 100 m SW Skirstad,
   ca. 2 km SW Sølvsberget

    leg. K.-D. Meyer 1972,
   Geozentrum Hannover

   auf der Karte: Nr. 7
 

   
   6   
Camptonit  Camptonit 
   Camptonit
  Glorud, Kirchspiel Gran,
  leg. Kaiser 1899
  BGR Berlin
  auf der Karte: Nr. 7a 
 
   
   7   
  Camptonit
Camptonit
Camptonit, Ullernåsen, Oslo; Østbakken (30 m oberhalb Øvre Ullern-Terrasse), Gang (0,4m Ø) Nr. 123 Dons 1952
leg. K.-D. Meyer 1972,  Geozentrum Hannover        auf der Karte: Nr. 9e
 
 
  zur Übersicht Ganggesteine
zur Übersicht Camptonit
zur Übersichtskarte Gran
zur Übersichtskarte Oslo